tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Informacje różne Informacja nt. dofinansowania szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z woj. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Informacja nt. dofinansowania szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z woj. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt - „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020, nr projektu RPZP.06.01.00-32-K003/16-00, refundację kosztów można uzyskać na usługi rozwojowe wybrane z Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ (z opcją „współfinansowanie z EFS”).

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego, niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., z późn. zm.) mające swoją siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Warunkiem koniecznym jest to, aby wybrana usługa rozwojowa była dostępna w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ (ta z opcją „Współfinansowane z EFS”).

 

Przykładowe szkolenia z zakresu medycyny i stomatologii

- https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/?SearchFilterView%5Bkategorie%5D%5B%5D=Medycyna&parent=Medycyna+i+uroda

- https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/?SearchFilterView%5Bkategorie%5D%5B%5D=Stomatologia&parent=Medycyna+i+uroda

-językowehttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/?SearchFilterView%5Bkategorie%5D%5B%5D=J%C4%99zyki

 

Wysokość refundacji jest ograniczona - wsparcie na jednego pracownika wynosi do 1 350 zł. Przy czym jeden pracownik, może uczestniczyć w projekcie raz.

 

Proszę wziąć także pod uwagę, jakie są terminy rozpoczęcia zajęć i terminy zakończenia rekrutacji danej usługi. Weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej oraz podpisanie umowy o przyznaniu wsparcia z przedsiębiorcą trwa maksymalnie do 10 dni roboczych od momentu złożenia poprawnej dokumentacji przez przedsiębiorcę.  Zapisanie się na usługę musi odbyć się w trakcie trwania rekrutacji, ale po podpisaniu umowy wsparcia z ZARR S.A. Złożenie dokumentów do ZARR S.A. w terminie krótszym niż ww. 10 dni roboczych, nie gwarantuje podpisania umowy o przyznaniu wsparcia i rekrutacji na usługę.

 

Wsparcie udzielane jest w trybie ciągłym (nabór otwarty) do 31 marca 2020r.

 

Zapraszamy do umówienia się na spotkanie z Doradcą Przedsiębiorcy, który pomoże wypełnić Dokumenty Zgłoszeniowe.

Spotkanie może się odbyć zarówno u Przedsiębiorcy jak i w Biurze Projektu Szczecin ul. św. Ducha 2 pok. 8.
Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00