tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Socjalna

Komisja Socjalna

 1. Tyszler Łukasz – Przewodniczący
 2. Bidas Regina
 3. Cyprys Sławomir
 4. Lisak Kaja
 5. Mączka Magdalena
 6. Spychalska Maria
 7. Szymczak Jerzy
   

Komisja Socjalna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie przypomina
o świadczeniach pieniężnych przysługujących członkom

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

 

 • Jednorazowe świadczenie pieniężne po narodzinach lub adopcji dziecka w wysokości 1000 zł, przyznawane lekarzowi
  (przysługuje jednemu z rodziców w sytuacji gdy oboje są członkami OIL)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego składa się wraz z aktem urodzenia dziecka albo dokumentem potwierdzającym adopcję dziecka oraz oświadczeniem podatkowym przed upływem 3 miesięcy od daty urodzin lub adopcji

Druki do pobrania:
Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka
Oświadczenie podatkowe

 • Jednorazowy zasiłek pogrzebowy w wysokości 1500 zł,
  (po zmarłym lekarzu – członku OIL w Szczecinie) przyznawany rodzinie lekarza.

Wniosek o wypłatę zasiłku składa się wraz z aktem zgonu lekarza przed upływem 3 miesięcy od daty zgonu.

Druk do pobrania:
Zasiłek pogrzebowy

 • Świadczenie pieniężne
  - może przysługiwać osobie samotnej, której dochód miesięczny nie przekracza 2000 zł netto,
  - może przysługiwać rodzinie, gdy na jednego członka rodziny przypada nie więcej niż 1000 zł netto miesięcznie.

  Druki do pobrania:
  Zapomoga finansowa
  Oświadczenie podatkowe

   
 • Pomoc finansowa
  przyznawana lekarzom i członkom ich najbliższej rodziny z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, klęski żywiołowej
  lub ekologicznej.

  Druki do pobrania:
  Zapomoga finansowa
  Oświadczenie podatkowe

 

Informacje telefoniczne w biurze OIL pod nr 91 48 74 936 wew. 106

Regulamin przyznawania świadczeń pieniężnych
Zmiana Regulaminu